ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 5

Cuộc thi Olympic tiếng Anh tiểu học là một trong sân chơi sáng tạo nên các em học sinh có niềm đam mê ưa chuộng và năng khiếu sở trường tiếng Anh được tham gia trải nghiệm và thử thách bạn dạng thân. Bài viết này Step Up sẽ reviews một vài bộ đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5, trong đó có cả đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 gồm đáp án, cấp độ của hội thi theo đồ sộ từ quốc gia đến thức giấc huyện để các chúng ta cũng có thể tham khảo

Hệ thống đề thi olympic yên cầu các em học sinh phải thâu tóm được toàn vẹn về các kiến thức liên quan như trường đoản cú vựng giờ Anh, ngữ pháp, cấu trúc, kỹ năng đọc hiểu thì mới có thể xong xuôi tốt bài xích thi

*

Đề thi olympic giờ Anh lớp 5 cấp quận.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 5

Mỗi một đơn vị chức năng đề hầu như từ nguồn khác nhau và mỗi năm đều phải sở hữu những bộ đề không giống nhau. Vày vậy các em có thể tham khảo cỗ đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 sau đây để luyện tập thêm nhé

Section 1: Defeat the Goal Keeper.

Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. What does Mrs. Smith do?- She’s a ……

A. Farm B. Policeman C. Doctor D. Businessman

2. What …….. Bởi you like? – I like warm weather.

A. Season B. Activity C. Weather D. Sport

3. It usually …….. In March

A.to rain B. Rain C. Raining D. Rains

4. ….. Weather is often cool in Sapa.

A. The B. No C. A D. Some

5. What’s ……..lunch, Ben? – There’s some rice và some fish.

A. At B. In C. Of D. For

6. How does your father often travel khổng lồ Ninh Binh City? – ………. Train.

A. On B. At C.By D.In

7. What ……. Are her eyes? – Black.

A. Time B. Class C. Colour D. Subject

8. ……… a letter here …….. You.

A. It’s/on B. It’s/for C. There’s/for D. It has/ on

9. She is working in the garden. She looks …..

A.hungry B. Tired C. Interesting D. Thirsty

10. Odd one out

A. Dog B. Cow C. Pig D. String

11. We shouldn’t …… a lot in the evening

A. Eat B. To lớn eat C. Eats D.eating

12. What’s the matter, Danny? – I’m ……

A. Nice B.cold C. Big D. Tall

13 The boy ….. His teacher some beautiful flowers.

A. Like to give B. Lượt thích giving C. Likes gives D. Would like to give

14……… about going lớn Nha Trang?

A. Why B.What C.Where D. When

15. We have lots of …… in the summer.

A. Rain B. Raining C. Rains D. Rainy

16.There are twelve moths in a ……

A. Week B. Year C. Weekend D. Daily

17. They buy some fruit but …….. Vegetables.

A. Some B. Any C. Little D.no

18. . ……… walk on the grass!

A.No B.Not C. Don’t D. Doesn’t

19.Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Camp B. Table C. Travel D. Match

Section 2: The teacher is coming.

Put the words or letters in the right order lớn make a complete sentence or a complete word.

English/ sing/ song ? /you /Can………………………………………………………….. Name ?/ her/ What is…………………………………………………………………………. Ten/ years/ am/ old . /I………………………………………………………………………… my/ pen friend./ new/ is/  This ……………………………………………………………. Up/ get/ 6.30 ./ I / at…………………………………………………………………………… is/ job?/ What/ your…………………………………………………………………………….. Would/ you/ orange/ juice?/ like/ some ………………………………………………….. Ha Noi./ I /am / from……………………………………………………………………….. Animals lượt thích ? does What Nam……………………………………………………………………….. My name/ Hung Quan/ is ………………………………………………………………………..

Section 3: Leave me out.

Take a redundant letter out from each word khổng lồ make it correct

u n i t f o r m → …………………………….

s t o p. R y → …………………………….

a r t m i s t → …………………………….

c o u n a t r y → …………………………….

g r a y s s → …………………………….

w o r e l d → …………………………….

s t a y d i u m → …………………………….

n u m a b e r → …………………………….

p i a g n o → …………………………….

b i s c h u i t → …………………………….

s e n o w → …………………………….

Xem thêm: Danh Sách Top Các Trang Web Game Hay Nhất 2020 Tổng Hợp, Danh Sách Top Game Mobile Hay Nhất Năm 2021

r i g h i t → …………………………….

b o t i t l e → …………………………….

e n g i n f e e r → …………………………….

m o v m e n t → …………………………….

b a s t k e t → …………………………….

l i b r a r e y → …………………………….

Cấu trúc đề thi olympic giờ Anh lớp 5 cấp cho quốc gia.

*

Là giữa những nguồn tài liệu cải thiện trong chương trình đề thi olympic tiếng Anh lớp 5, giúp các em học viên có thêm nguồn kiến thức hỗ trợ phát triển trình độ cũng như cải thiện khả năng giờ Anh cho bé xuất sắc hơn. Với cấp độ này lượng con kiến thức không hề ít và nhiều dạng, đòi hỏi học sinh phải thâu tóm được lượng kiến thức và kỹ năng khá nhiều, phải có tác dụng ghi nhớ được rất nhiều từ mới cũng giống như thuộc lòng về cấu trúc ngữ pháp của bậc tiểu học 

Bài 1: Tìm lời giải đúng

1. Choose the oddone out

A. Great B. Interesting C. Good D.travel

2. When vày you have Maths?- I have Maths classes …….. Thursday và Friday.

A. In B.on C.at D. From

3. Chidren should …… their teeth before going to bed.

A. Lớn brush B.brush C. Brushing D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother …….

A. Don’t B.doesn’t C. Don’tlike D. Doesn’t like

5. What …. Lớn Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Vày you say B. Are you say C. Does she say D. Are you saying

6. Which sport do you play?- I play ……..

A. Table-tennis B. Swim C. Sports D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink B. Favourite C. Cooking D. Nine

8. He ….. Goes for a walk in the morning

A. Never B. Not C.doesn’t D. Isn’t

Bài 2: Hãy giúp nhỏ khỉ dứt bài tập theo dấu hiệu dưới đây

 

*

 Bài 3: Hãy giúp ong tìm mật

We have English ……………. Friday.……………. Old are you? – I’m seven years old. Thank you ……………. Much W ……………. Is Mary from?……………. Màu sắc is it? – It’s red……………. Are you? – I’m fine. Thanks. There are four people ……………. My family.……………. Time vị you go khổng lồ bed? There ……………. One living room & one kitchen in my house. Why vày you want lớn ……………. To the bookshop? My brother is a factory ……………. . He works in a factory. We lượt thích going lớn the zoo ……………. Much. After dinner, my mother checks my homework b ……………. Bedtime. My sister takes vegetables ……………. The market. Sometimes, I go out ……………. My friends. I’d like ……………. Orange, please. My father w ……………. Hard everyday. They are farmers. They work o_ a farm. The museum ……………. Behind the park. Let’s go out ……………. A walk. Alan wants to be a taxi d ……………. . I like ……………. Play the piano, too. Tom ……………. Born on October 24th. There are ……………. People in my family: my parents, my brother và me. What ……………. Your father do? – He is a farmer. My brother is ……………. Engineer. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P……………. School. I want to lớn be a singer b ……………. I lượt thích to sing. The cinema is between the park ……………. The post office. I don’t know how ……………. Dance.

Bài 4: Leave me out

CHEASS 11. WATEER TELERPHONE 12. MABLE BIANGO 13. IDEAR DOWIN 14. BUSTY FINEISH 15. ENODUGH FIVELD 16. PLANKE NEPAR 17. LESMON EXCIATING 18. SABD PICANIC 19. CANODLE CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp cho tỉnh 

Bài 1: lựa chọn từ trong ngoặc điền vào dấu ba chấm

1. The teacher is …….a story to the pupils. (tells / khổng lồ tell / telling)

2. I m reading a letter…. ..Peter. (from / khổng lồ / on)’ 

3. When…… Linda born? (were / was / is)

4. Lan’s sister is a………. At Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

5. …………….does your father do? He s a doctor. (where / when / what)

6. Mary doesn’t want ……….volleyball. (plays / khổng lồ play / playing)

 Bài 2: chấm dứt các câu sau:

 1 . I … a student 

2 . She … her boy friend very much 

3 . They … famer 

4 . He … TV every night 

5 . He … go khổng lồ school everyday 

6 . We … run lớn book shop 

7 . I usually …to bed eaely 

8 . He … football 

9 . He … a post man 

10 . She often exerases in home 

 Bài 3: sắp xếp những câu sau để được câu trả chỉnh

 1 . Tiger / jump / I / they / because / lượt thích / can .

2 . T-shirt / how / is / much / that . 

3 . Too / linda / friend / is / my .

4 . Post / office / lớn / let’s / the / go .

 Bài 4: Đọc và trả lời đoạn văn

 Hi! His name is Hung. He’s eleven years old. He’s a student. He lives in a small house in the city. His house is near a park. He gets up at half past five. Then he brushes the teeth và washes his face. He has his breakfast, then he goes lớn school at half past six. The school is near his house. Classes start at seven o’clock

Questions:

What’s his name?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What does he do?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he live in the city?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What time does he get up?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he go to school at 6 o’clock?

…………………………………………………………………………………………………………………….

How old is Hung?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Bài 5: hoàn tất những câu sau

 

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 có đáp án. 

Đây là giữa những bài thi thuộc bộ đề thi olympic giờ Anh lớp 5 vòng một để các em có thể trải nghiệm làm cho quen với kết cấu đề thi để sở hữu định hướng ôn tập dễ ợt hơn

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Eric wrote a paragraph about his experience of preparing for the school’s invention fair. Margaret, his older sister, read his funny story và made five corrections on Eric’s draft above. Among the five corrections, how many of them are necessary và correct?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Which BEST combines the sentences into one sentence?

The boy ate his dinner. Then he went outside khổng lồ play ball.

A. Although the boy wanted to lớn go outside and play, he ate his dinner.

B. After the boy ate his dinner, he went outside to play ball.

C. After the boy went outside khổng lồ play ball, he ate his dinner.

C. Eating his dinner, the boy went outside to lớn play ball.

3. Which word can take the place of the underlined word in the sentence?

Someone cleaned up this place. Where arethe children’s toys?

A. They

B. My

C. Them

D. Their

4. Which sentence could be added to lớn the end of the paragraph?

Fruit cobbler is an easy & tasty dessert. First, choose a favorite fruit. Blueberries or peaches work well. Second, set the fruit with sugar, some flour, and a little lemon juice. Showroom a little cinnamon for extra spice. Third, make a batch of biscuit dough according khổng lồ directions on the box of packaged biscuit mix. Drop spoonfuls of the dough onto the fruit. Bake until the fruit is bubbly & the biscuit topping is golden brown.