Kinh A Di Đà (Âm Việt)

thực hiện Phím Tắt mang đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp theo sau Nghe bài xích Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính Gởi theo đám mây hương thơm Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo từ bỏ tánh làm cho lành thờ pháp giới bọn chúng sinh cầu Phật từ gia hộ Tâm tình nhân Đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng trở lại bờ Giác ( Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi vô thượng ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy dỗ khắp trời người cha lành thông thường bốn loại Quy y tròn một niệm kết thúc sạch nghiệp tía kỳ Xưng dương thuộc tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng yên Đạo thông cảm không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang quẻ sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Kinh A Di Đà (Âm Việt)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô tận hỏng không, đổi mới pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền khô Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người thương Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật tình nhân Tát. ( 1 lạy ) Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc trái đất đại tự đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán ráng Am người yêu Tát, Đại cầm cố Chí người thương Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người tình Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người thương Tát. ( 1 lạy ) Chúng nhỏ xin chí thành Sám hối hận Xưa kia gây nên bao hiểm sâu Đều bởi vì vô thỉ tham sảnh si bởi thân mồm ý phát sanh ra hết thảy từ nay xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bầy Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiền Pháp thân tổng thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Phái mạnh Mô hương thơm Vân Cái bồ Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung khu đà la ni. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người tình đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra vạc duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người yêu đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô vạc xà da đế, Ma ha phân phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, tình nhân đề dạ bồ đề dạ, tình nhân đà dạ người thương đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH ba NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà vạc truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam tế bào Thập Phương hay Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay nhỏ phát nguyện mập Trì tụng ghê A Di Đà bên trên đền bốn ơn nặng trĩu Dưới cứu giúp khổ tam vật dụng Nếu bao gồm ai thấy nghe Đều phát người tình đề vai trung phong Khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực La5d. Nam tế bào Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu hết sức nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp cạnh tranh tìm ước Nay bé nghe thấy chăm trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật, bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT gớm A DI ĐÀ

( Hán dịch, đơn vị Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở địa điểm vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá- Vệ, với một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi bạn điều thân quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, đông đảo vị đại đệ tử như thế. Cùng hàng Đại người tình Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa tình nhân Tát, Càn- Đà- Ha- Đề ý trung nhân Tát, Thường- Thinh- Tấn bồ Tát, thuộc với những vị Đại người tình Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng đến dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ phía trên qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật, có trái đất tên là rất Lạc, trogn trái đất đó gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà bây chừ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vày sao tên là cõi cực Lạc? vị chúng sanh trong cõi đó không tồn tại bị gần như sự khổ, chỉ hưởng số đông điều vui, đề xuất nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bằng bốn hóa học báu phủ bọc giáp vòng, chính vì như vậy nên nước kia tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc có ao bởi bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đầy đủ tám công đức, lòng thuần dùng cát rubi trải làm cho đất.

Vàng bạc, lưu ly, ca sỹ pha lê hiệp thành hầu hết thềm, mặt đường ở bốn bên ao; trên thềm đường tất cả lầu gác cũng mọi nghiêm sức bằng vàng, bạc, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não. Vào ao có hoa sen to như bánh xe: hoa sắc xanh thời tia nắng xanh, sắc đá quý thời ánh nắng vàng, nhan sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, dung nhan trắng thời ánh nắng trắng, nhiệm mầu thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành quả công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, số đông lấy đãi hoa đựng đầy đủ hoa xuất sắc đem cúng dường mười muôn ức Đức Phật sinh hoạt phương khác, đến giờ ăn liền về bên bổn quốc ăn cơm xong đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành tích công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thông thường sẽ có những giống chim mầu sắc dễ thương là thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó hôm mai sáu thời kêu giờ hoà nhã.

tiếng chim kia diễn nói phần lớn pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất tình nhân đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Bọn chúng sanh trong cõi đó nghe giờ đồng hồ chim kết thúc thảy những niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những tương tự chim đó thiệt là do tội báo sinh ra. Vị sao? bởi vì cõi của Đức Phật đó không tồn tại ba đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên con đường dữ còn không có huống gì lại sở hữu sự thật. Hầu hết giống chim đó là vì Đức Phật A Di Đà muốn tạo nên tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà thay đổi hoá tạo nên sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! vào cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động những hàng cây báu và hễ mành lưới báu, làm cho vang ra giờ vi diệu, thí như trăm nghìn sản phẩm nhạc đồng một thời gian hoà chung. Fan nào nghe tiếng đó thoải mái và tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tích công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! khu vực ý ông suy nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại chính vì như thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, đề nghị hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang đến nay, đã có được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó bao gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử hầu hết là bực A La Hán, chẳng cần ính đếm mà rất có thể biết được, hàng người yêu Tát chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành quả công đức trang nghiêm dường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, hầu như chúng sinh vãng sinh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có không ít vị bực duy nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng đề xuất tính đếm cơ mà hết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô bờ a – tăng – kỳ nhằm nói thôi! Xá- Lợi- Phất! thuộc sanh nào nghe phần nhiều điều bên trên đây, bắt buộc phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.

Ví sao? vị đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng rất có thể dùng chút xíu thiện căn phước đức nhơn duyên nhưng được sanh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện phái mạnh tử, thiện bạn nữ nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc cha ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời bạn đó mang đến lúc lâm bình thường Đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân ở trước fan đó.

Xem thêm: Top Những Tựa Game Chiến Thuật Di Động Trên Ios Đỉnh Nhất, Top 13 Game Chiến Thuật Hay Nhất Cho Điện Thoại

Người đó lúc chết tinh thần không điên đảo, ngay thức thì được vãng sinh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy tất cả sự tiện ích ấy bắt buộc nói đều lời như thế. Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời bên trên đó, nên phải phân phát nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số gần như Đức Phật như vậy đều làm việc tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng: “ bọn chúng sanh các người phải đề xuất tin kinh: xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương Tây, có đức Vô Lượng- lâu Phật, Vô- Lượng- tướng tá Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng tá Phật, Tịnh- quang đãng Phật. Hằng hà sa số đa số đức Phật như thế, phần lớn ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “ bọn chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương Bắc, có đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, phần đông ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thật thà rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương dưới, gồm đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, phần đông ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên mà nói lời thật thà rằng:“ chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số số đông đức Phật như thế, hầu như ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! vị trí ý của ông nghĩ cố nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vì chưng nếu bao gồm thiện nam giới tử, thiện phái nữ nhân làm sao nghe gớm này mà lại thọ trì đó, cùng nghe danh hiệu của Đức Phật, thời phần lớn thiện phái mạnh tử thuộc thiện chị em nhơn ấy đều được tất cả các ông phật hộ niệm, những được không thối chuyển chỗ đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! đến nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! nếu như có tín đồ đã vạc nguyện, hiện thời phát nguyện, đang phát nguyện hy vọng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy các đặng ko thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; địa điểm cõi nước kia, hoặc vẫn sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang lại nên các thiện nam tử, thiện bạn nữ nhân nếu bạn nào có tin tưởng thời phải cần phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. THUYẾT gớm RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức cần thiết nghĩ bàn của Ta nhưng nói lời này: “Đức mê thích Ca Mâu Ni Phật hay có tác dụng được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài bệnh được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói tởm pháp nhưng mà tát cả trần gian khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta sinh hoạt trong đời ác ngũ trược thiệt hành câu hỏi khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói tởm pháp khó tin này, chính là rất khó! Đức Phật nói ghê này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui lòng tin nhấn đảnh lễ Phật mà lui ra. Phật Nói kinh A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ thế giới Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh; Lời phát nguyện thề hết sức sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng đến BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài người thương Tát cửa hàng Tự Tại người tình Tát thực hành nâng cao pháp chén Nhã tía la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, buộc phải qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, dung nhan chẳng không giống gì Không, không chẳng không giống gì Sắc, Sắc đó là Không, Không đó là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng hầu như như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng “ ko “ của gần như pháp ấy ko sinh ko diệt, không nhơ không sạch, không thêm ko bớt.

Cho đề xuất trong “ chân ko “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho tới không tất cả ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không tồn tại cái không còn vô minh; không có già chết, mà lại cũng không tồn tại cái không còn già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không có chỗ triệu chứng đắc phải Bồ tát y theo bát nhã tía la mật đa, trung tâm không chống ngại, bởi không ngăn ngại cần không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào bát nhã tía la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho cần phải biết Bát nhã bố la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, sống động không hư. Bởi vậy, nói ra bài bác chú chén bát nhã tía la mật đa, liền nói bài xích chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đê, bồ đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sinh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam tế bào A Di Đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ nhiều ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến đổi )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc kim cương ròng, Tướng xuất sắc sáng ngời ko gì sánh, Bạch hào uyển chuyển năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong bốn bể lớn, vô số hoá Phật vào hào quang, chúng hoá người tình tát cũng vô biên, bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen kim cương lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại tự Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam mô Quán nỗ lực Âm ý trung nhân Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại nỗ lực Chí nhân tình Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một đường nầy, Nhứt trung tâm niệm Phật khó khăn gì bay ra, Vậy khuyên yêu cầu niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thiệt là khôn xiết cao. Xuất xắc trừ tám vàn nai lưng lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào thì cũng thua, Di-Đà xưa cũng có tác dụng vua, quăng quật ngối bỏ nước vô miếu mà tu, Xeta ra từ kiếp đã lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà. Trong những lúc ngài new xuất gia, bốn mươi tám nguyện phân phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oách thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, bởi vì thương quả đât bất bình, đề xuất chi đầu Phật cơ mà đành bỏ ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện open nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành bố bảo đồ bọn thất trân. Giữ ly quả khu đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới một ngày dài đêm, có cây khôn cùng báu bao gồm chim hết sức kỳ, quái gở cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua. Phong quang vui vẻ tư mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà có thệ một lời, xuất hiện thêm cõi ấy tiếp người vãng sanh, Mười phương ai vạc lòng thành, Nhất tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Mỗi ngày trong lúc hôm mai, Niệm từ mười tiếng đến rày ba trăm, lúc đi, khi đứng, khi nằm, chăm trì niệm Phật, lòng siêng phát nguyền. Nguyện sinh về cõi Bảo Liên, Là vị trí Cực Lạc nghỉ ngơi miền Tây phương, Đến khi thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang quẻ rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm nhàn rỗi ngày ngày vui chơi, Sống lâu kiếp kiếp đời đời, ko già không chết không dời đi đâu. Nguyện đến lúc con sắp lâm bình thường Sạch trừ toàn bộ những chướng ngại Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà lập tức được vãng sanh về cực Lạc Phật kia, bọn chúng hội các thanh tịnh bé liền từ thẳng hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang hiền đức tiền trao con “ ý trung nhân đề ký kết “ Được Đức Như Lai lâu ký dứt Con hoá vô số trăm ức thân mức độ trí to lớn khắp mười phương công dụng tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức hạnh hơn không còn Phước đức tương đối nhiều cùng hồi phía Nguyện pháp giới to lớn cùng bọn chúng sanh Đều sanh lịch sự nước Phật A Di Đà Nguyện diệt ba chướng thuộc phiền não Nguyện được trí huệ trong sáng nhất tất cả tội chướng hầu như tiêu hết đời đời kiếp kiếp thường làm cho đạo nhân tình Tát Nguyện sinh về tây thiên nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là phụ huynh Hoa nở thấy Phật được vô sinh Bậc nhân tình Tát là bằng hữu không thoái lui Nguyện đem công đức nầy, Một lòng thịnh hành cho tất cả Con và tất cả chúng sanh, Đều được thành phật đạo cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng vô thượng. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy không ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng chắp tay đọc )

HOÀ phái nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi gọi tiếp )

Nguyện lấy công đức nầy, hướng về khắp tất cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.